250.000 euros en ajudes al patrimoni cultural de Formentera

29

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Patrimoni, ha obert la línia d’ajudes per a
intervencions en béns del patrimoni cultural, rehabilitació de parets de pedra seca i
soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques a Formentera. La quantitat destinada
enguany per aquestes ajudes és de 250.000 euros i la data límit per sol·licitar les ajudes
és el dia 29 de juliol. Les bases ja han sortit publicades al BOIB i també es troben a la
pàgina www.conselldeformentera.cat
La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha destacat que “és el tercer any consecutiu
que es treu aquesta convocatòria i que per tant donam continuïtat i consolidam aquesta
línia de subvenció donant una visió clara de suport a la ciutadania en la cura del
patrimoni”. Per a la consellera “amb aquestes ajudes volem reforçar el nostre patrimoni
com a senya d’identitat”.
L’any passat es varen concedir 25 subvencions per un import total de 192.278,40 € que
quedaven distribuïts en 125.911 €, de 17 peticions de rehabilitació parets; 50.267,40 €, de 6
peticions d’intervencions en béns i 16.100 €, de 2 peticions soterrament d’esteses.
Enguany s’ha incrementat el percentatge destinat a la rehabilitació de parets de pedra
seca, que passa del 45 a l 50%, en total la quantia de la partida pressupostària de 250.000
euros es distribuirà inicialment de la següent manera: 35% per a intervencions en béns
del patrimoni cultural, 50% per a rehabilitació de parets de pedra seca i 15% per a
soterrament de línies elèctriques i telefòniques.
No obstant això, si en alguna d’elles existeix romanent aquest es podrà traslladar a altres
línies de subvenció. En aquest cas es prioritzarà, en primer lloc, la rehabilitació de parets
de pedra; en segon, les intervencions en béns del patrimoni cultural; i en tercer lloc, el
soterrament de línies elèctriques i telefòniques.
A la convocatòria de 2022 es poden presentar les actuacions i intervencions en béns del
patrimoni cultural com ara les actuacions de restauració, conservació, consolidació i
rehabilitació en elements declarats bé d’interès cultural (BIC) o bé catalogat (BC), així com
en aquells que es trobin inclosos en el Catàleg i en l’Inventari del patrimoni cultural de
Formentera, sempre que aquestes actuacions suposin una millora i una posada en valor
del bé.
Respecte a la rehabilitació de parets de pedra seca, les ajudes són per reparacions de
murs que es duguin a terme amb els materials i les tècniques tradicionals, així com la
substitució de parets de blocs de formigó —o altres materials poc adequats— per parets
de pedra seca realitzada d’acord amb la tècnica tradicional.
Finalment, les ajudes pel soterrament de línies aèries es refereixen a obres destinades a
soterrar traçats aeris de línies elèctriques (de mitja tensió, centres de transformació,
xarxes de distribució de baixa tensió i derivacions individuals) i de telèfon.
Les sol·licituds per a aquestes ajudes es poden presentar a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania, carrer de Ramon Llull núm. 6 o de manera telemàtica, a través de l’Oficina
Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC), a la qual es pot accedir des de la pàgina web del
Consell de Formentera.