Debat de l’estat de l’illa amb ampli consens

52

El Consell de Formentera ha celebrat avui la segona sessió del debat d’estat de
Formentera. A la sessió s’han aprovat les 12 propostes presentades per l’equip de govern
per unanimitat, excepte una en què l’oposició s’ha abstingut. Pel que fa a les propostes
presentades pel grup de l’oposició, 9 han rebut el suport de tota la cambra, 2 han estat
rebutjades. En total, 20 de les 23 propostes han estat aprovades per unanimitat.
Les propostes del grup municipal Gent per Formentera PSOE han estat:
Turisme
En matèria de turisme i en vista a la temporada 2021, el ple del Consell ha aprovat per
unanimitat: Instar al Consell Insular de Formentera i al Govern de les Illes Balears a
continuar treballant per establir, de manera urgent, acords i protocols en l’àmbit nacional i
internacional per a la temporada vinent turística que tingui en compte les particularitats
de Formentera i que propiciïn corredors segurs pels visitants, aconseguint una illa segura
tant pels visitants com pels residents, segons ha explicat la presidenta i consellera de
Turisme, Alejandra Ferrer.
Connexions marítimes i port de la Savina
En matèria de connexions entre illes, també ha rebut el suport unànime de tots els grups
polítics: Instar al Govern de les Illes Balears a garantir durant tot l’any la prestació dels
serveis de la primera barca a les 6 h de Formentera a Eivissa i l’última barca a les 22.30 h
d’Eivissa a Formentera i a aprovar el decret de desenvolupament de la Llei de Transport
Marítim per establir els horaris i les freqüències mínimes i màximes en la línia regular
Formentera-Eivissa i limitar les excursions marítimes que visiten Formentera, complint
l’article 28.3 de la Llei de Transport Marítim.
“Des de fa unes setmanes ja no disposam de la connexió de les 6 h i es preveu que en les
pròximes setmanes perdrem la de les 22.30 h, són connexions necessàries per
Formentera, i per això demanam al Govern que les garanteixi i que aprovin el decret que
regularà i defensarà els drets dels formenterers i formentereres pel que fa a les
comunicacions de l’illa, única porta d’entrada i sortida de Formentera”, segons ha declarat
el conseller de Mobilitat, Rafael González.
Pel que fa a la reordenació del port de la Savina, la proposta defensada per Rafael
González, també ha rebut suport de tota la cambra: Instar a l’Autoritat Portuària de les Illes
Balears a reordenar els usos de l’espai marítim portuari del port de la Savina, reubicant el
punt d’atracament de les excursions marítimes als molls de passatge i habilitant un espai
per amarraments socials i un altre per a embarcacions de lloguer, i que la mencionada
reordenació quedi recollida tant al Pla d’Utilització dels Espais Portuaris del port de la
Savina com al Pla Especial de port de la Savina.
Creació d’anella ciclista i per vianants
Altra de les propostes de l’equip de Govern aprovades, amb el suport de Gent per
Formentera-PSOE i en aquest cas l’abstenció de Sa Unió, ha estat: instar a la Demarcació
de Costes de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears i al Consell Insular de
Formentera a la creació d’una anella ciclista i per a vianants al voltant de l’estany Pudent,
formada pel camí de sa Guia, el camí des Brolls i un nou camí que connecti es Pujols amb
Illetes, i a millorar la regulació d’accés al Parc Natural de ses Salines potenciant l’ús dels
mitjans de transport més sostenibles, per garantir una millor preservació d’aquest espai
natural i el gaudi per part dels residents i turistes.
Pel que fa a la creació de l’anella ciclista i per vianants, segons ha explicat el conseller de
Mobilitat, Rafael González, l’objectiu és potenciar aquest tipus de mobilitat a peu i en
bicicleta entre residents i turistes a la vegada que es millora la seva experiència i la
preservació del medi ambient. “Per aconseguir-ho, haurem d’introduir mesures perquè al
camí des Brolls no puguin circular els vehicles de motor de punta a punta, garantint només
accés als veïns, i per connectar es Pujols amb ses Illetes hem de treballar amb les altres
administracions per crear un nou camí entre Sa Roqueta i Es Pujols per completar
l’anella”, segons ha explicat.
Mesures per pal·liar la crisi
A la sessió plenària també ha rebut suport de tots els grups la proposta: instar al Consell a
seguir treballant en mesures econòmiques que pal·lien la crisi econòmica generada per la
covid i a redactar un pla de reactivació econòmica consensuat amb els grups polítics i
sectors econòmics i socials. El conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, ha
destacat que des de la institució es seguirà prioritzant l’ajuda a les persones més
vulnerables i el foment de l’activitat econòmica, “ho farem de manera consensuada amb
els agents econòmics i socials i la resta de grups polítics per avançar seguint un full de
ruta consensuat que ens guiï en aquests moments tan delicats”.
Millores plantilla Policia Local
L’equip de Govern Gent per Formentera-PSOE i el grup de l’oposició Sa Unió han donat el
vot favorable a la proposta defensada pel conseller d’Interior, Josep Marí, per: instar al
Consell Insular de Formentera a seguir fent processos de selecció, en el marc de la llei de
Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, per tal d’incorporar nous efectius i
poder arribar a consolidar una plantilla estable i suficient de la policia local de Formentera i
treballar perquè es realitzin les modificacions legislatives necessàries per propiciar la
permanència en el destí triat per a opositar.
Energies renovables
El ple també ha aprovat per unanimitat instar al Consell a reordenar i impulsar les energies
renovables a l’illa per assolir l’autoabastiment mitjançant fonts d’energia verda. En aquest punt, el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha destacat que l’any passat es va
aprovar al ple l’emergència climàtica, que actualment s’està treballant en la redacció del
pla d’energies renovables i també hi ha anunciat que s’està tramitant la instal·lació de
plaques fotovoltaiques el camp de futbol municipal per al pròxim any, amb una subvenció
del Govern del 43,65%. “Hem de ressaltar que amb aquesta instal·lació el 84% de
l’energia generada al camp de futbol serà autoconsumida”, ha remarcat el conseller Sanz.
Referent al medi ambient, també s’ha aprovat per unanimitat instar al Consell i al Govern a
la regulació i ordenació dels fondejos a tot el litoral de l’illa. El conseller de Medi Ambient
ha recordat els passos que s’estan donant en aquest projecte conjuntament amb el
Govern balear amb el nou pla de gestió Natura 2000.
Pla de Cultura
La proposta: instar al Consell Insular de Formentera a redactar i implementar un Pla de
Cultura amb un procés de participació ciutadana i comptant amb els grups polítics amb
representació plenària. Aquest Pla de Cultura,tindrà per objectiu traçar les línies que han de regir les polítiques culturals de present i futur i que contempli els nous equipaments culturals. Així mateix, el pla haurà de tenir també en compte la relació entre la cultura i el patrimoni immaterial, la llengua, l’educació i la perspectiva de gènere, entre d’altres.
Habitatge
El ple també ha donat suport unànime per instar al Consell i Govern per a la creació i
dotació de recursos a l’Agència de l’Habitatge de Formentera. La consellera d’Habitatge,
Ana Juan, ha defensat aquesta agència “perquè entre totes les administracions intentem
donar solució a aquest greu problema que pateix una gran part de la societat de
Formentera”.
Altres propostes aprovades per unanimitat en el ple presentades per l’equip de govern han
estat les referides a redactar i implementar el pla d’impuls del comerç local; així com el pla
d’actuació integral per a persones amb diversitat funcional de l’illa. Aquest pla, tal com a
destacat el conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, es desenvoluparà en
col·laboració amb totes les associacions de tota l’illa amb l’objectiu primordial de millorar la
qualitat de vida d’aquests ciutadans i perquè ningú quedi enrere”. Respecte al pla de
dinamització del comerç, la consellera Ana Juan, després de repassar les campanyes
desenvolupades enguany, ha destacat que s’ha de continuar treballant juntament amb els
comerciants donant impuls a aquest sector”.
Propostes oposició
Pel que fa a les propostes presentades per Sa Unió totes, excepte 2 que han estat
rebutjades, la resta s’han aprovat per unanimitat i són les següents:
-Instar el Consell de Formentera a continuar treballant de manera consensuada amb la
Comissió d’ordenació i Promoció Turística (COPT) en un Pla Anual Extraordinari d’Impuls
del Turisme de cara a la pròxima temporada.
-Instar el Consell de Formentera a redactar un Pla de Seguretat viària, que desenvolupi les
directrius i mesures recollides al Pla de Mobilitat Sostenible de l’illa de Formentera amb
consens de tots els grups polítics del Ple.
-Instar el Consell de Formentera a redactar i desenvolupar un Pla Director Sectorial de
Carreteres amb aplicació de la legalitat vigent, tenint en compte el Pla de Mobilitat de l’illa,
i amb consens de tots els grups polítics del Ple.
-Instar el Govern de les Illes Balears a què es faci urgentment l’ampliació de l’IES Marc
Ferrer, que ja compta amb partida pressupostària per part de l’administració.
– Instar el Consell de Formentera a seguir treballant en l’aprovació i el desenvolupament
dels plans d’ordenació i els projectes d’urbanització, sanejament, millora i embelliment que
corresponguin a cadascun dels nuclis urbans de ses Bardetes, es Ca Marí i sa Roqueta
amb la participació dels veïns i segons ho permetin les cessions, els acords amb el
consens dels veïns i de tots els grups polítics del Ple.
-Donar suport a l’activitat del sector primari potenciant el producte local mitjançant acords amb el sector turístic, millorant la seva visibilitat i projecció dins i fora de l´illa.
-Instar el Govern de l’Estat a crear es Jutjat de Primera Instància i el Registre de la
Propietat a l’Illa de Formentera.
-Instar a la Direcció General del Servei d’Ocupació Estatal a prendre les mesures
necessàries per mantenir els administratius a l’oficina del SEPE de Formentera perquè es
presti el servei de manera presencial a l’illa.
Per últim, destacar que una de les propostes presentades per Sa Unió ha estat
transaccionada per l’equip de Govern i ha rebut el suport de tots els grups polítics:
-Instar al Govern que destini una partida extraordinària en el pressupost de 2021 per cobrir
l’increment del cost del departament de menors del Consell.