El Consell presenta al·legacions a la investigació del Tribunal de comptes

79

El Consell Insular de Formentera ha presentat al·legacions a les diligències obertes per Fiscalia en relació amb l’increment de la despesa de personal del 6% en l’exercici 2020 detectat per la Sindicatura de comptes, i que segons escrit de del Ministeri fiscal de 7 de juliol de 2023 podrien ser generadores de responsabilitat comptable, agreujat pel fet que la situació es repetia en els anys anteriors.
En l’escrit remès per la institució insular, “per a determinar l’import corresponent a aquest augment hem de ponderar la massa salarial global dels empleats públics en tots dos exercicis de comparació, però no en termes absoluts ni individuals per conceptes retributius, sinó en termes d’homogeneïtat per a tots dos períodes, tant respecte al nombre d’efectius de personal com a l’antiguitat”.
“No es tracta que el Capítol I de despeses de personal no augmenti per sobre del límit percentual assenyalat, ja que això permetria augmentar més les retribucions simplement amortitzant places existents”, han recalcat els serveis tècnics del Consell en l’al·legació, “sinó que han de comparar-se les retribucions globals del personal que efectivament prestava serveis a 31 de desembre de l’any anterior i el que presta serveis durant el vigent, de tal forma que si el nombre d’empleats és aquest, la massa global retributiva no pot augmentar més de percentatge establert sense perjudici de les adaptacions en funció de l’antiguitat”.
“Així doncs”, continua l’escrit d’al·legacions, “la finalitat d’aquesta comparació homogènia de les masses salarials és permetre l’efectiu control de la despesa pública. El Consell Insular de Formentera durant l’exercici 2020 no ha fet cap canvi retributiu general excepte els propis de la Llei de pressupostos, per tant, si calculem l’increment de la massa salarial en termes homogenis, la Institució necessàriament ha de complir el límit establert en l’art. 3.2 del RDL 2/2020″.
En tot cas l’actual equip de govern de Sa Unió treballa perquè aquesta situació en el futur no torni a repetir-se, controlant el volum d’hores extres, contractacions i gratificacions que s’aproven, una cosa “que en les anteriors legislatures es feia de forma poc rigorosa”.