El Consell tramita quaranta-sis denúncies per contaminació acústica imposades el 2022

16

El Consell de Formentera, està tramitant quaranta-sis expedients sancionadors per contaminació acústica imposades el 2022. La majoria de les sancions corresponen al que estableix l’article 18 sobre la prohibició de la pertorbació de la convivència, segons l’Ordenança municipal per a la protecció del medi ambient i la salut contra la contaminació per sorolls o vibracions. Les infraccions estan tipificades amb sancions de fins a 750 euros, les faltes lleus, i fins a 3.000 euros les molt greus. Segons l’ordenança, la reincidència de faltes lleus en un període inferior a dos anys causa faltes greus, i la reincidència de faltes greus, les molt greus.

Nou Pla acústic i modificació de l’Ordenança

El departament de Medi Ambient està finalitzant el Pla acústic d’acció municipal, el mapa de remors i la zonificació acústica de Formentera. Pla que es divideix en tres fases. La primera és l’elaboració del mapa de remors i zonificació acústica; la segona, la redacció del Pla acústic d’acció municipal; i la tercera, la proposta de modificació de l’actual Ordenança municipal de remors, i de la declaració de zones de protecció acústica especial (ZPAE). A més, la singularitat de l’illa fa que s’estableixin dos mapes de remors diferenciats, per temporada alta i baixa.

Amb aquest document, es podran avaluar les decisions urbanístiques i d’activitats econòmiques amb criteris acústics, a més de permetre que Formentera compleixi la normativa europea, estatal i autonòmica sobre contaminació acústica.