El curs escolar començarà el 10 de setembre i serà presencial i amb mascareta

144

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca aplicarà l’escenari B per a iniciar el curs 2020/21 el pròxim 10 de setembre. Així ho ha anunciat avui el conseller Martí March, acompanyat del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante i la directora general de Salut Pública i Participació, Maria Antònia Font.

La decisió s’ha adoptat després de fer un seguiment conjunt, des d’Educació i Salut, de les dades d’evolució de la pandèmia a les Balears.

A més, també s’ha presentat el protocol que seguiran els centres educatius davant els casos de COVID-19 que s’hi puguin detectar.

L’objectiu és d’una banda afavorir la màxima presencialitat en funció de la situació de la pandèmia i d’una altra, controlar de manera ràpida i contundent els casos que es puguin detectar als centres educatius.

March ha recordat que a les Balears s’ha fet molta de feina per oferir la màxima tranquil·litat possible a les escoles amb les circumstàncies de pandèmia que s’estan vivint. El conseller ha fet referència al fet que el mes de juny, 14 comissions es varen reunir per marcar els criteris d’organització de centres, adaptació de currículums, activitats complementàries i neteja, en els tres escenaris possibles: presencialitat, semi presencialitat i a distància. Arran del treball d’aquestes comissions, integrades per representants de docents, famílies, sindicats i administració, i coordinades per la Inspecció, es varen decidir les inversions per a contractar 458 professors, incrementar la dotació per a ajuts de menjador, reforç escolar, digitalització i neteja. Les instruccions reunien les orientacions perquè durant el mes de juliol els centres educatius fessin els seus plans de contingència.

Tots els centres educatius de Balears poden garantir el metre i mig de distància que es requereix en l’escenari B i es procurarà que amb caràcter general les ràtios es puguin situar entorn dels 20 alumnes per grup. El treball intens que s’ha fet aquests mesos per part d’equips docents i administracions va en la línia de fer tot el possible perquè l’alumnat i el professorat tornin a les escoles amb la màxima presencialitat possible però amb les precaucions pròpies d’una situació com l’actual.

Per la seva banda, des de Salut s’ha destacat la feina conjunta entre les dues conselleries, recordant que hi ha una comissió de treball integrada per tècnics de les dues administracions que segueixen les evolucions de la pandèmia i l’impacte que poden tenir a les escoles. S’ha assenyalat l’objectiu comú de què els centres puguin fer classes i atendre els seus alumnes amb les condicions adequades i s’ha de tenir en compte que els centres educatius són indrets en què els alumnes poden mantenir una activitat controlada i per tant si es produeixen casos tenim els instruments per poder controlar la seva expansió.

Inici de curs en l’escenari B

L’ensenyament serà presencial a Infantil i Primària i primer d’ESO. S’ha de mantenir sempre un metre i mig de distància entre les persones procurant que les ràtios d’alumnes/aula amb caràcter general es trobin entorn dels 20 alumnes per grup, en funció dels espais disponibles.
A l’educació secundària obligatòria a partir de 2n d’ESO, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, els centres educatius podran adoptar sistemes d’ensenyament semipresencial, amb assistència de l’alumnat en dies alterns, per tal de garantir el manteniment de la distància de seguretat i la disminució de ràtios.
Tot l’alumnat haurà de dur mascareta higiènica a partir de 1r d’Educació Primària independentment de si es manté la distància de seguretat i encara que es trobi dins d’un grup de convivència estable.
Tot el personal docent i no docent haurà de portar mascareta higiènica i mantenir la distància d’un metre i mig.
Els centres poden destinar els primers dies del curs a l’acollida de l’alumnat, a fi de garantir que els alumnes coneixen i entenen bé les mesures contingudes als protocols abans d’iniciar les activitats lectives. La incorporació progressiva de l’alumnat s’iniciarà, en els cursos inferiors i a 2n de Batxillerat, i no podrà superar els 150 alumnes per dia, fins a completar el 100% de l’alumnat del centre educatiu, en un màxim de 5 dies lectius en els centres de fins a 750 alumnes, i de 10 dies lectius en la resta.
Es reprèn el servei complementari de transport amb les mesures de seguretat necessàries. L’alumnat de segon cicle d’educació infantil també haurà de portar mascareta mentre faci ús del servei.
Els serveis d’escola matinera, menjador i altres serveis complementaris que impliquin la participació simultània d’alumnes de diferents grups estables, només es podran dur a terme quan es garanteixi que no hi ha possibilitat de contacte entre alumnes dels diferents grups estables i es mantengui en tot moment la distància de seguretat. Excepcionalment, es podrà fer ús del servei de menjador en l’aula del grup de convivència estable.
Les activitats extraescolars que impliquin la participació simultània d’alumnes de diferents grups estables, només es podran dur a terme quan es garanteixi que no hi ha possibilitat de contacte entre alumnes dels diferents grups estables i es mantengui en tot moment la distància de seguretat.
S’han de respectar les indicacions que cada centre ha establert al Pla de contingència per circular interna i externament, per entrar i sortir de classe i per dur a terme les activitats habituals.
Es faran controls aleatoris de temperatura a l’alumnat i al personal del centre per part dels centres educatius i del Servei de Salut.
A l’inici del curs, les famílies hauran de signar una declaració responsable en la qual s’indiqui que no portaran els seus fills a classe si presenten qualsevol símptoma compatible amb la COVID19, i es comprometin a seguir les normes establertes als protocols davant la COVID-19 i a mantenir el centre informat de qualsevol novetat al respecte.
S’ha d’incidir en la ventilació freqüent dels espais i la neteja del centre. S’han de mantenir les finestres i portes de les aules obertes mentre la climatologia ho permeti.
La informació i formació per personal docent i no docent, alumnat i famílies és fonamental i es preveu als Plans de contingència

Protocol casos COVID-19 als centres educatius

En cas de presentar una temperatura corporal superior a 37,5º o l’alumne presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 no es pot assistir al centre. La família haurà d’avisar el centre educatiu de si l’alumne és un cas sospitós o confirmat.
L’alumne que, durant la jornada escolar, presenti símptomes serà traslladat a la sala d’aïllament per l’adult que hagi detectat el cas, i s’avisarà a la família.
La família es posarà en contacte, al més aviat possible, amb l’equip sanitari de l’alumne, que farà la valoració clínica i decidirà si se li ha de fer una PCR. L’alumne es podrà reincorporar al centre quan es descarti el diagnòstic i estigui resolt el seu problema de salut. De manera general, els alumnes es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre.
Els alumnes i personal docent i no docent que siguin contacte estret del possible cas, podran romandre al centre educatiu fins al final de la jornada. S’ha de procurar que no es relacionin amb altres alumnes o altres persones del centre educatiu.
L’endemà, l’alumnat que sigui contacte estret podrà acudir amb normalitat a classe, però evitarà qualsevol contacte social (extraescolars, visites, compres, parcs infantils, etc.), amb excepció dels convivents
Els germans convivents amb l’alumne que presenta símptomes no poden acudir al seu centre educatiu fins a tenir el resultat negatiu de la prova del cas sospitós.
A la central de coordinació COVID-19 hi haurà un equip específic, CC-edu COVID, per a educació l’àmbit educatiu, que atendrà directament les consultes i dubtes que comuniquin els centres educatius.
Si el cas es confirma, el CC-eduCOVID informarà la família i el centre educatiu i es farà l’estudi de contactes estrets, tant del centre educatiu com de l’entorn familiar i social del cas positiu. L’equip directiu del centre facilitarà a la CC-eduCOVID, el llistat d’alumnat que ha estat contacte estret.
L’alumne haurà d’estar en aïllament domiciliari un mínim de 10 dies des de l’inici dels símptomes, sempre que els tres darrers dies no hagi tengut febre ni cap altre símptoma. Podrà acabar l’aïllament quan ho indiqui el seu equip sanitari.
L’equip directiu del centre avisarà les famílies dels alumnes que són contactes estrets per comunicar-los-ho i indicar la data el lloc i hora per a realitzar la PCR als seus fills. La prova es realitzarà a les instal·lacions que determinin les autoritats sanitàries.
Tots els contactes estrets del cas positiu han de fer quarantena domiciliària durant 14 dies des del darrer contacte. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir aquesta quarantena.
L’equip directiu del centre educatiu contactarà amb la família per fer el seguiment de les activitats educatives i les adaptacions curriculars que es considerin pertinents dels alumnes que han d’estar en aïllament/ quarantena, si l’estat de salut dels alumnes ho permet.
Els contactes estrets que siguin persones treballadores del centre educatiu contactaran amb el Servei de Prevenció de Riscos laborals respectiu i seguiran el protocol establert.
A principi de curs es facilitarà a les famílies:
Un model de formulari de consentiment informat per fer la PCR a les famílies dels alumnes.
Un model de declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes al protocols davant la COVID-19, mantenir el centre informat de qualsevol novetat al respecte.
Per poder fer l’estudi de contactes, els centres educatius han de disposar de registres d’assistència diària a totes les activitats del centre.
Si hi ha tres positius, es considerarà que al centre educatiu hi ha un brot.
En aquest cas les autoritats sanitàries faran una avaluació del risc i s’informarà el centre educatiu de les mesures a prendre.
La CC- eduCOVID i els equips dels centres de salut mantindran un contacte fluid i continuat amb salut pública amb la finalitat d’avaluar el nivell de risc.
Segons la situació i el resultat d’aquesta avaluació, es decidiran les mesures:
Intensificació de les mesures de protecció i de control sanitari
Tancament parcial d’un grup o grups
Tancament complet del centre educatiu.