El Govern Balear compensarà les pèrdues del sector de transport de persones

13

El Consell de Govern ha aprovat avui un decret llei de mesures urgents per pal•liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 en les empreses que presten els serveis de transport públic regular de passatgers per carretera mitjançant concessió.

El decret llei, que es publicarà demà dimarts al BOIB, entrarà en vigor dia 25. A partir d’aquesta data les empreses podran començar a tramitar les seves sol•licituds de compensació de les pèrdues.

Els serveis de transport públic regular per carretera d’ús general s’han prestat amb grans caigudes de la demanda, que ha arribat en alguns serveis fins al 95%. La reducció d’usuaris no només s’ha limitat al període de durada del primer estat d’alarma, sinó que durant els mesos posteriors, en els quals es concentra la major part de l’activitat turística a les Illes Balears, la demanda dels serveis de transport regular en autobús s’ha vist afectada per la disminució de la població turística i ha experimentat una reducció d’ usuaris d’entre un 60% i un 85 % en els serveis en què la població turística és una gran demandant.

Cal recordar que durant l’estat d’alarma decretat el 14 de març es va limitar l’ocupació a un 30% dels vehicles. Llavors, el 4 de maig es va permetre una ocupació del 50% dels seients i 2 viatgers drets per metre quadrat. Al juny, la regla va quedar fixada en la possibilitat d’ocupació del 100% de seients i el 50% de la capacitat dempeus, sempre amb mascareta.

La necessitat de mantenir un servei públic de transport i la importantíssima baixada d’usuaris ha tingut efectes negatius en les empreses concessionàries, amb un increment extraordinari del dèficit d’explotació dels serveis de transport.

Aquest dèficit justifica que les administracions assumeixin un reequilibri econòmic mitjançant una compensació econòmica extraordinària dels contractes de concessió de serveis de transport públic regular d’ús general. Aquesta compensació és exclusivament per a aquelles empreses que tenen contractes dels anomenats «a compte i risc» i que no tenen formalitzats contractes programa a partir dels quals l’Administració ja compensa (en el marc del contracte) el dèficit d’explotació.

El Govern de les Illes Balears, de forma coordinada amb els consells insulars, ha considerat necessari regular la metodologia i establir un procediment per tal que els concessionaris puguin sol•licitar reequilibrar econòmicament els seus contractes.

El decret estableix dos trams de compensació extraordinària:
a)    Un primer tram per al període comprès entre el 14 de març i el 31 d’agost de 2020.
b)    Un segon tram comprès entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2020.

Per calcular la compensació que es pot rebre, el decret determina que s’han de calcular els costos fixos com equivalents als del mateix període de l’any 2018; per als variables s’agafa el mòdul del mateix període de 2018 però aplicant el quilometratge real de 2020. A això s’hi resta el que el concessionari hagi pogut ingressar de forma efectiva durant el període de 2020.

Les empreses concessionàries han de presentar la seva sol•licitud de reequilibri en el termini d’un mes des de l’aprovació del decret per al període comprés entre el 14 de març i 31 d’agost.

El Consell de Govern ha aprovat avui el decret, es publicarà demà en el BOIB i estarà en vigor al dia següent, moment en què les empreses podran cursar les seves sol•licituds.

Per al reequilibri del segon tram (de les pèrdues entre de l’1 de setembre al 31 de desembre), les empreses disposaran de tres mesos des de l’entrada en vigor del decret per formalitzar la sol•licitud.

Les sol•licituds s’han de presentar a l’administració contractant; és a dir, les empreses de les concessions de Mallorca a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge i les concessionàries de les altres illes al consell insular corresponent.