El Govern subvencionarà les escoles matineres per abaratir el seu cost per a les famílies

210

El Govern ha reunit la Mesa de Conciliació per aprovar, per unanimitat, el primer Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears 2021-2024, el qual consta d’un total de 115 mesures, un calendari de l’aplicació d’aquestes i un pressupost de 157.778.544 €.

El Pla s’ha elaborat des del diàleg i la feina conjunta entre institucions, agents socials i econòmics i entitats implicades i durant més de vint reunions de feina. Es divideix en tres eixos: laboral, socioeducatiu i local.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defensat el Pla per garantir el dret de poder conciliar vida personal, familiar i laboral a la vegada que es democratitzen les tasques domèstiques, la qual cosa és, en definitiva, «el dret a viure». Armengol ha destacat que es tracta d’un pla “ambiciós” que afecta sobretot les dones: “tots som conscients que encara avui dia la dona assumeix un pes molt important de càrrega del treball domèstic i de la cura tant dels infants quan són més petits com de les persones majors amb dependència, amb alguna necessitat o amb algun problema de salut”, ha dit la presidenta. D’altra banda, ha recordat que es tracta d’un pla dotat pressupostàriament amb recursos públics i que moltes mesures també es duran a negociació col·lectiva “perquè el dret de conciliació s’ha de garantir també per part de l‘empresa privada i ha de ser objecte d’un acord social més ampli”. Finalment, ha agraït la feina feta per les institucions, les entitats i les patronals i sindicats que han format part de les tres comissions de treball que han elaborat aquest pla.

Eix laboral

Consta de 39 mesures, un pressupost de 18,9 milions d’euros, i el seu objectiu és que la conciliació i la corresponsabilitat entrin a tots els llocs de feina de les Illes Balears, especialment en professions precaritzades i en les quals els treballadors i les treballadores necessiten millorar la seva qualitat de vida.

L’objectiu d’aquest àmbit és fomentar mesures que facilitin l’ordenació el temps i l’organització de la feina a les empreses, l’elaboració de plans d’igualtat, la formació perquè les empreses puguin incorporar mesures de conciliació i corresponsabilitat, l’establiment d’ajudes per a persones i empreses que permetin tenir mecanismes d’excedència o reducció de jornada per cura de fills i filles o familiars en situació de dependència, la introducció de clàusules socials en l’adjudicació de contractes amb l’Administració pública que fomentin la conciliació en les empreses o la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques de prevenció de riscs laborals.

D’aquest bloc, destaquen dues mesures. La primera és el compromís d’avançar en la flexibilització de la jornada laboral, definint paràmetres concrets i pactats, a través de la negociació col·lectiva, a fi de fer real la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.

A més a més, el Pla també preveu obrir el diàleg social per introduir dins les negociacions col·lectives sectorials el dret a la conciliació dels treballadors i les treballadores, amb la finalitat d’anar aprovant mesures concretes que garanteixin aquest dret.

Eix socioeducatiu

Conté 48 mesures i preveu un pressupost de 116,9 milions d’euros. En l’àmbit social, el Pla preveu continuar treballant en la creació i la millora de serveis i prestacions que afavoreixin la conciliació de les cuidadores i els cuidadors de persones grans en situació de dependència i de persones amb situació de discapacitat.

Per això, en matèria d’atenció a la dependència es potencia la creació de serveis públics i concertats per tenir cura de les persones en el seu entorn, com és universalitzar la teleassistència domiciliària per a persones en situació de dependència; incrementar les hores del servei d’ajuda a domicili; crear serveis de respir per dies, caps de setmana o nits, o augmentar el nombre de places de residències o de centres de dia, entre altres serveis.

A més a més, en el Pla es continua treballant per sensibilitzar la població sobre la tasca de tenir cura d’altres persones i potenciar-ne el reconeixement social.

En l’àmbit educatiu, es fa una aposta clara per la millora dels serveis complementaris, l’acompanyament a les famílies i l’impuls de la coeducació. De fet, es preveu el finançament parcial del cost de les escoles matineres mitjançant el Pla Corresponsables del Govern d’Espanya, integrat en el pla autonòmic, de manera que es redueixi el cost per a les famílies. El servei d’escola matinera facilita la conciliació i la corresponsabilitat a molts mares i pares encarregats de dur els fills a escola.

També destaca l’impuls de la creació de centres educatius de primer cicle, escoletes, amb una previsió d’inversió de 14,4 milions d’euros entre 2021 i 2024. Es crearan 28 centres nous (25 a Mallorca, 2 a Eivissa i 1 a Formentera) i se n’ampliaran 10 de ja existents, la qual cosa permetrà crear 1.749 places públiques a les Balears i suposarà que pràcticament tots els municipis de les Balears tenguin places de 0-3 públiques. A més, es preveu incorporar 664 places de titularitat privada a la xarxa complementària de la xarxa pública d’escoletes de les Balears.

Finalment, s’inclou un finançament de les beques de menjador amb una dotació de 7 milions d’euros que permet atendre totes les famílies que reuneixen els requisits dels ajuts.

Eix local

Amb l’objectiu que la conciliació i la corresponsabilitat arribi a tots els racons de les Illes Balears, el Pla preveu la implicació dels ajuntaments amb 28 mesures i una inversió de 21,9 milions d’euros.

En aquest sentit, el Govern crearà els agents de corresponsabilitat i conciliació per elaborar una diagnosi de les instal·lacions i els recursos municipals per a la conciliació existents, de manera que es puguin afrontar en un futur les mancances en aquest sentit. Afavorim, així, que la conciliació arribi a cadascun dels barris, dels carrers i de les places de les nostres illes.

Els principals objectius seran els següents: identificar els recursos municipals per a la conciliació existents actualment al municipi, revisar i millorar les condicions econòmiques d’accés a l’oferta dels recursos de conciliació, conscienciar a favor d’un comportament social corresponsable en l’àmbit municipal i impulsar la creació de departaments de gestió de recursos per a la conciliació.