El Parlament aprova la nova Llei de Consells Insulars amb règim especial per a Formentera

69

L’endemà del 44 aniversari dels Consells Insulars, el Parlament de les Illes Balears ha aprovat la llei que els regula.
La llei es marca com a objectius principals traslladar a l’àmbit insular aspectes de governança i transparència, assegurar mecanismes eficaços de control polític del ple sobre la resta d’òrgans del consell insular, enfortir la posició institucional de la Presidència i del Consell Executiu, en sintonia amb el seu reconeixement estatutari, redissenyar el marc jurídic per a l’atribució de competències als consells insulars per aconseguir, entre altres coses, simplificar les delegacions de les competències als consells i regular, per primera vegada, el sector públic instrumental insular.
La llei reitera la idea central que els consells insulars són les institucions de govern de cada una de les illes i exerceixen el govern, l’administració i la representació d’aquestes. Són, per tant, comunitat autònoma.
Una de les novetats en matèria organitzativa és el tractament específic del sector públic instrumental que es pot implantar a cada illa: organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats públiques, fundacions del sector públic i consorcis. Per primera vegada s’estableixen regles per a la creació, l’organització, el funcionament i l’extinció d’aquestes entitats, a fi de cercar la racionalitat, l’eficàcia i l’eficiència d’aquestes estructures.
Règim especial per a Formentera
Finalment, la llei té per objecte el règim especial per a l’illa de Formentera i, per tant, la concreció de les especialitats que presenta la institució de govern,
representació i administració de la més petita de les Pitiüses. La Llei, que reflecteix la doble condició d’illa i municipi ja instaurada el 2007, conté regles mínimes relatives a l’organització i el funcionament d’aquest consell insular que han de ser completades en el Reglament orgànic per donar resposta adequada a les particularitats de Formentera, atesa la seva condició de consell insular unimunicipal, amb personalitat jurídica única.

La llei és sensible a les característiques específiques de la insularitat de Formentera i dels vincles geogràfics, econòmics i socials amb l’illa d’Eivissa. Per aquestes raons es preveu que el Govern de la comunitat autònoma pugui acordar amb el Consell Insular d’Eivissa fórmules adients perquè aquest cooperi amb el Consell Insular de Formentera en àmbits determinats, sense perjudici de les relacions bilaterals que es puguin establir entre els consells insulars d’Eivissa i de Formentera.
Satisfacció del diputat per Formentera
EL diputat Antoni Jesus Sanz ha valorat de forma positiva la nova llei, ja que fa referència a la triple insularitat de Formentera, i a la vinculació especial de tota la població pitiüsa, de manera que els consells insulars pitiüsos podran establir convenis per cooperar, i es potencien també les relacions bilaterals de les dues institucions.

Finalment, Sanz ha ressaltat que l’escó que ocupa ell mateix, el del diputat per Formentera, participarà amb veu però sense vot al plenari del mateix Consell, com a òrgan de màxima representació de l’illa.