Ja es poden demanar les ajudes per a estudiants

14

El Consell de Formentera ha tret les convocatòries d’ajudes per estudiants que cursin estudis superiors fora de l’illa així com per l’adquisició de llibres de text pels estudiants i centres educatius de primària i secundària. En total es destinen 83.000 euros entre les 2 ajudes.
Aquestes ajudes es poden demanar presencialment a l’OAC (demanant cita prèvia al 971321087), a qualsevol oficina amb registre oficial, o telemàticament a través de l’OVAC. El termini de presentació de sol·licituds s’estén fins al 21 d’agost. Al web del Consell hi podreu trobar els formularis de sol·licitud i tota la informació. Així mateix, podeu demanar més informació al correu electrònic educacio@conselldeformentera.cat

Ajudes per compensar la insularitat
Tenen com a objectiu compensar la doble i triple insularitat dels estudiants de Formentera que cursin estudis superiors; cicles superiors, cicles formatius o d’educació postobligatòria reglada, així com ensenyaments artístics fora de l’illa durant el curs 2019-2020.
Els estudiants que cursin els seus estudis a Eivissa i a Universitats a distància rebran 150 €, mentre que els que cursin estudis fora de les Pitiüses rebran 450 €. L’import que el Consell de Formentera destina a aquest ajut és de 38.000 €.

Ajudes per adquisició de llibres
Aquesta és una ajuda per al curs 2019-2020 que es dirigeix tant als centres educatius de primària i secundària de Formentera que desenvolupin el programa de reutilització de llibres de texts, com als estudiants que cursin estudis de primària o secundària que formin part del programa de reutilització de llibres que siguin membres de família nombrosa i/o monoparental i que siguin residents a l’illa.
La quantia destinada a aquestes ajudes és de 45.000 €. Les ajudes als centres que estiguin en el programa de reutilització de llibres seran de 50 € per a alumnat adscrit de primària, i de 70 € per a alumnat adscrit de secundària. Les ajudes al fons de reutilització de llibres de text per als alumnes de famílies nombroses i monoparentals seran del 100% del cost dels llibres.