La fiscalia del tribunal de comptes investiga a l’anterior equip de govern del Consell per les despeses en personal

117
Consell de Formentera
Consell de Formentera

La fiscalia del tribunal de comptes ha obert diligències contra el Consell de Formentera per la despesa de l’executiu insular en l’any 2020 i exercicis anteriors, superior a l’autoritzat en matèria de personal. Segons figura en la documentació el Ministeri fiscal, ha detectat en els informes de la Sindicatura de Comptes de Balears diverses irregularitats que podrien acabar en “demanda per a obtenir el resar ciment dels danys causats”.
L’informe de la sindicatura recull que la despesa en personal va créixer en 2020 en un 6% respecte a l’exercici de 2019, superant el límit màxim anual permès, que està fixat en el 2%, segons el reial decret de mesures urgents aprovat per la pandèmia en matèria de retribucions en el sector públic.
La fiscalia afegeix que aquest no és un fet puntual de l’exercici de 2020, ja que també figura en informes de la Sindicatura de Comptes corresponents a exercicis anteriors.
En el seu moment el Consell de Formentera va justificar aquest increment amb “motiu de la implementació de nous serveis i laconsolidació i reforç dels existents amb la finalitat de millorar la qualitat”. Però el Ministeri fiscal deixa clar que la institució que aleshores governava GxF i PSOE no va proporcionar “cap suport documental que justifiqui, de forma raonada, la naturalesa d’aquest increment i que proporcioni així una evidència del compliment correcte d’allò que determina la normativa pressupostària”.
L’escrit del Ministeri fiscal continua dient que aquestes “irregularitats, poden donar lloc a què, si s’escau, es pugui plantejar la corresponent demanda de resar ciment dels danys” pel que ha optat per obrir diligencies.
L’informe de la Sindicatura de Comptes afegeix altres irregularitats detectades en el capítol de personal, com la cotització “pel damunt de l’import que correspon” dels treballadors del Consell i alguns d’ells van percebre complements de productivitat que, tot i haver estat aprovats al ple, no s’adaptaven al concepte aplicat. La sindicatura va detectar també en el “test de nòmines” que un treballador de la institució cobrava un complement de productivitat de 107,68 euros mensuals que no estava justificat. I altres dos cobraven complements que no figuraven en els pressupostos del Consell, el que la institució en el seu moment va justificar com una “errada”.
Possibles repercussions en el pressupost actual
Ara caldrà veure el final d’aquesta investigació i les repercussions econòmiques que això pugui tenir en les actuals arques del Consell, que recordem, el nou equip de Sa Unió va haver d’aprovar poc després d’assumir el govern, una ampliació de crèdit de 3,1 milions d’euros per a fer front entre altres coses al pagament de les nòmines del personal.