Obertes les subvencions per rehabilitar parets de pedra seca

137

Ja es poden sol·licitar les subvencions per a intervencions en béns del patrimoni cultural, com la rehabilitació de parets de pedra seca i el soterrament de línies elèctriques o telefòniques. El Consell destinarà enguany 250.000 euros i la data límit per sol·licitar les ajudes és el 31 de juliol. Les bases ja han sortit publicades al BOIB i també es troben a la pàgina www.conselldeformentera.cat.
La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha destacat que “l’any passat, a l’última convocatòria, es va cobrir pràcticament tota la partida pressupostada, fet que demostra l’interès i la implicació dels propietaris a preservar el nostre patrimoni. Continuam en aquesta línia, complim el compromís adquirit de donar continuïtat i estructurar la convocatòria perquè aquestes ajudes permetin reforçar el nostre patrimoni com a senya d’identitat.”, ha assenyalat la consellera Guasch.
La quantia de la partida pressupostària de 250.000 euros es distribuirà inicialment de la següent manera: 35 % per a intervencions en béns del patrimoni cultural, 45 % per a rehabilitació de parets de pedra seca i 20 % per a soterrament de línies elèctriques i telefòniques. L’any passat es varen concedir 25 subvencions per una quantitat de 210.339 euros.
Béns del patrimoni cultural
A la convocatòria de 2021 es poden presentar les actuacions i intervencions en béns del patrimoni cultural com ara les actuacions de restauració, conservació, consolidació i rehabilitació en elements declarats bé d’interès cultural (BIC) o bé catalogat (BC), així com en aquells que es trobin inclosos en el Catàleg i en l’Inventari del patrimoni cultural de Formentera, sempre que aquestes actuacions suposin una millora i un reconeixement del bé.
Els imports en les ajudes van en funció de la protecció i la intervenció i poden arribar fins a un 90 % del pressupost de la intervenció, amb un màxim de 50.000 € en béns catalogats BIC; fins al 60 % del pressupost, amb un màxim de 30.000 € en béns amb protecció B; fins al 50 % del pressupost, amb un màxim de 25.000 € en béns amb protecció C; fins a un 40 % del pressupost de la intervenció, amb un màxim de 15.000 € en béns de l’inventari, i fins a un 40% del pressupost de la intervenció, amb un màxim de 10.000 € en elements amb valor etnològic.
Rehabilitació de parets de pedra seca
Respecte a la rehabilitació de parets de pedra seca, les ajudes són per reparacions de murs que es duguin a terme amb els materials i les tècniques tradicionals, així com la substitució de parets de blocs de formigó —o altres materials poc adequats— per parets de pedra seca realitzada d’acord amb la tècnica tradicional. Els imports de les ajudes, amb un màxim de 20.000 euros, varia si les parets limiten amb una via d’ús públic o no. En el primer cas, les ajudes són de 90 €/m, o 40 €/m si la rehabilitació l’executa el mateix propietari. En el segon cas, 75 €/m, o 30 €/m si la rehabilitació l’executa el mateix propietari.
Soterrament de línies aèries
Finalment, les ajudes pel soterrament de línies aèries es refereixen a obres destinades a soterrar traçats aeris de línies elèctriques (de mitja tensió, centres de transformació, xarxes de distribució de baixa tensió i derivacions individuals) i de telèfon. Se subvencionarà a raó de 45 €/m, amb un import màxim de 60.000 € i sempre que no se superi el 60 % del pressupost d’execució definit en el projecte tècnic.
Les sol·licituds per a aquestes ajudes es poden presentar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, carrer Ramon Llull núm. 6 o de manera telemàtica, a través de l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC), a la qual es pot accedir des de la pàgina web del Consell Insular de Formentera.