Primeres passes per a la nova subestació elèctrica

19

Red Electrica ha començat els sondatges arqueològics en el terreny adjacent a la dessaladora de Formentera en el que pretén ubicar la futura subestació elèctrica de Formentera. Els sondatges impliquen el moviment de terres amb una màquina excavadora i el treball de neteja del terreny per part dels operaris, per cercar possibles restes arqueològiques.
Les tasques es duen a terme per part d’una empresa especialitzada.
El passat mes de maig el Govern va aprovar l’interès autonòmic d’aquest projecte que pretén garantir el subministrament elèctric a Formentera amb una subestació a 132 kV, l’ampliació de la subestació de Formentera a 30 kV, i la interconnexió d’ambdues estacions.