Sessió informativa per les subvencions a instal·lacions fotovoltaiques

20

Particulars, empreses i associacions estan cridats a la presentació de la convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques que concedirà el Govern Balear aquest any.
L’exposició anirà a càrrec de diverses autoritats de l’executiu autonòmic i del Consell.
En el cas de les pimes, les associacions empresarials, comunitats de propietaris i entitats
sense ànim de lucre són subvencionables les inversions en noves infraestructures
fotovoltaiques i noves ampliacions d’instal·lacions existents amb una potència de pic per
instal·lar fins a 50 kilowatts pic (kWp). En el cas de les instal·lacions promogudes per particulars, 3 kWp.
Quan la potència de la instal·lació sigui superior a aquests dos límits, se subvencionaran
únicament els primers 50 (kWp) i 3 kWp, segons correspongui.
Pel que fa als projectes d’energia microeòlica, la convocatòria estableix que es podran
subvencionar fins a 10 kWp dels projectes de pimes, entitats sense ànim de lucre i
associacions empresarials i fins a 5 kWp; en el cas de les persones físiques, la quantitat
de kWp subvencionable serà de 10 kWp. A més, els molins s’hauran d’integrar en el
paisatge i no es podran fer servir suports metàl·lics tipus gelosia, segons queda establert
en els requisits de la convocatòria.
Per poder accedir als ajuts, les inversions en sistemes d’acumulació d’ió liti que
s’incorporin a les noves instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques hauran de tenir una
capacitat d’acumulació entre 2 kWp i 12 kWp i una garantia mínima de funcionament
certificada pel fabricant de cinc anys.
Quantia de les subvencions
La convocatòria d’ajudes estableix una quantia màxima subvencionable del 50 % de la
inversió total del projecte en el cas de les persones físiques, de les entitats sense ànim de lucre i de les comunitats de propietaris. Aquest percentatge és del 30 % per les pimes i les
associacions empresarials.
Requisits per presentar-se a la convocatòria
Els projectes que es presentin a aquesta convocatòria de subvencions s’han de dur a
terme dins el territori de les Illes Balears. A més, s’han d’executar dins el període que va
des del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi la resolució
d’atorgament. En qualsevol cas, tanmateix, no podrà ser posterior al 30 de setembre de
2020.
El termini de presentació de les sol·licituds es va iniciar el 7 de gener i finalitza el 28 de
març de 2020.
Aquesta és una convocatòria amb caràcter d’incentiu i amb l’objectiu d’impulsar la
incorporació de fonts d’energia renovable que redueixen el consum procedent de la xarxa
energètica convencional. Per tant, els projectes que s’hi presentin no es poden haver
iniciat amb anterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut. Els treballs preparatoris, però, com
l’obtenció de permisos i la realització d’estudis previs de viabilitat, no es consideren inici
dels treballs.
Aquesta convocatòria pública d’ajuts està cofinançada al 50 % amb càrrec al Programa
Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears.